Gå til sideinnhold

Informasjon til innskytere om innskuddsgarantiordningen

Innskudd i Lillesands Sparebank er beskyttet av:Bankenes sikringsfond 1)
Grense for beskyttelsen:2 000 000 norske kroner pr. innskyter og pr. kredittinstitusjon 2)
InnskuddsgarantiKontoen er dekket av innskuddsgarantien
Tilleggsbeskyttelse:Dersom innskuddene skulle overstige grensen på 2 000 000 norske kroner kan du i visse tilfeller ha krav på en ubegrenset tilleggsbeskyttelse. Det kan gjelde innskudd gjort på din konto de siste 12 måneder som er knyttet til kjøp og salg av bolig eller fritidshus, ekteskap, samlivsbrudd, avslutning av arbeidsforhold, uførhet, død, forsikringsutbetaling eller erstatning. 3)
Hvis du har flere innskudd i den samme kredittinstitusjonen:Alle dine innskudd i Lillesand Sparebank legges sammen og summer er omfattet av grensen på 2 000 000 norske kroner.
Hvis du eier en konto sammen med en eller flere andre personer:Grensen på 2 000 000 norske kroner gjelder separat for hver innskyters andel av innskuddet. 4)
tilbakebetalingsperiode hvis kredittinstitusjonen ikke kan innfri forpliktelsene sine:7 arbeidsdager 5)
Tilbakebetalingsvaluta:Erstatning gis i norske kroner.
Kontakt:Bankenes sikringsfondPb. 1213 Vika, 0110 Oslo
Ytterligere opplysninger:www.bankenessikringsfond.no

1) Ordningen som er ansvarlig for beskyttelse av ditt innskudd

Ditt innskudd er dekket av en lovbestemt innskuddsgarantiordning. Hvis din kredittinstitusjon skulle bli insolvent, vil dine innskudd i alle tilfeller bli tilbakebetalt opp til 2 000 000 norske kroner av innskuddsgarantiordningen.

2) Ordinær grense for beskyttelse

Hvis et innskudd er utilgjengelig fordi en kredittinstitusjon er ute av stand til å oppfylle sine finansielle forpliktelser, tilbakebetales innskytere av en innskuddsgarantiordning. Tilbakebetalingen dekker opp til 2 000 000 norske kroner pr. kredittinstitusjon. Det betyr at alle innskudd i det samme kredittinstitusjon legges sammen for å fastsette dekningsnivået. Hvis en innskyter f. eks har en sparekonto med 1 900 000 norske kroner og en brukskonto med 600 000 norske kroner, får vedkommende kun tilbakebetalt 2 000 000 norske kroner.

3) Tilleggsbeskyttelse

i noen tilfeller er innskudd over 2 000 000 norske kroner dekket. Dette gjelder innskudd som er gjort de seneste 12 månedene som er knyttet til visse livshendelser, for eksempel kjøp og salg av bolig eller fritidshus, ekteskap, samlivsbrudd, avslutning av arbeidsforhold, uførhet, død, forsikringsutbetaling eller erstatning. Mer informasjon finnes på www.bankenessikringsfond.no

Hvis du eier en konto sammen med en eller flere andre personer

Dersom du eier en konto sammen med en eller flere andre personer kommer grensen på 2 000 000 norske kroner til anvendelse for hver innskyters andel av innskuddet.

Innskudd på en konto som to eller flere personer har i kraft av et forretningsforhold eller som medlemmer av en forening eller lignende sammenslutning, som ikke er en egen juridisk person, skal legges sammen og behandles som om de var foretatt av en enkelt innskyter med henblikk på beregningen av grensen på 2 000 000.

4) Tilbakebetaling

Den ansvarlige innskuddsgarantiordningen er:

Bankenes sikringsfond

Pb 1213 Vika

0110 Oslo

Hjemmeside: www.bankenessikringsfond.no

Fristen for Bankenes sikringsfond til å tilgjengeliggjøre innskuddene (opp til 2 000 000 norske kroner) er 7 arbeidsdager etter at innskuddet ble utilgjengelig. For tilbakebetaling av innskudd med tilleggsbeskyttelse, se 3), er fristen for tilbakebetaling tre måneder. Hvis tilbakebetalingen ikke har funnet sted innenfor disse frister, bør du rette henvendelse til innskuddsgarantiordningen ettersom muligheten til å kreve tilbakebetaling kan utløpe etter en viss frist. Ytterligere opplysninger fås på www.bankenessikringsfond.no.

Andre viktige opplysningner

Normalt er alle privatkunder og virksomheter dekket av innskuddsordningen. Unntak i forbindelse med visse innskudd angis på nettsiden til Bankenes sikringsfond. På oppfordring vil din kredittinstitusjon opplyse om hvorvidt visse produkter er dekket eller ikke. Hvis innskuddene er dekket, bekrefter kredittinstitusjonen det også på kontoutdraget.

Gi oss tilbakemelding