Gå til sideinnhold

Norne Securities

Lillesands Sparebank er tilknyttet agent til Norne Securities og kan gjennom dette agentforholdet tilby mottak og formidling av ordre på vegne av kunde i forbindelse med ett eller flere finansielle instrumenter, samt utførelse av ordre på vegne av kunde.

Norne Securities er et verdipapirforetak underlagt konsesjon av Finanstilsynet til å tilby følgende investeringstjenester:

  1. mottak og formidling av ordre på vegne av kunde i forbindelse med ett eller flere finansielle instrumenter som definert i vphll § 2-2,
  2. utførelse av ordre på vegne av kunde,
  3. omsetning av finansielle instrumenter for egen regning,
  4. investeringsrådgivning som definert i vphl § 2-4 første ledd,
  5. plassering av offentlige tilbud som nevnt i vphl kapittel 7, plassering av emisjoner, samt garantistillelse for fulltegning av emisjoner eller tilbud om kjøp av finansielle instrumenter.

Les på mer Nornes hjemmesider

Gi oss tilbakemelding