Gå til sideinnhold

Vi er stolt av å være en Miljøfyrtårn sertifisert virksomhet!

Som sertifisert Miljøfyrtårn tar vi bærekraft på alvor, og jobber kontinuerlig med miljøforbedringer og med å redusere våre klima- og miljøutslipp. Vi ble resertifisert for tre nye år den 30 november 2023.

miljøfyrtårn

En bærekraftig fremtid trenger konkret handling og en felles innsats fra både næringsliv, myndigheter og forbrukere.

Gjennom hele vår historie har vi jobbet for at lokalsamfunnet skal ha de beste vekstvilkårene og utvikle seg bærekraftig.

Dette skal vi fortsette med, og det betyr å ta ansvar både for lokalmiljø og globalt miljø.

Både banken og lokalsamfunnet står ovenfor betydelig omstilling for å nå målene om at Norge skal legge til rette for 55 % utslippskutt frem mot 2030 og bli et lavutslippssamfunn innen 2050.

Samtidig kan fysiske klimaendringer ha betydelige negative konsekvenser.

For å imøtekomme dette må vi omstille oss til et samfunn hvor vekst og utvikling skjer innenfor naturens tålegrense samtidig som vi håndterer de negative konsekvensene klimaendringene medfører.

7

«Vi skal vi fortsette å jobbe med oppnå grønnere innkjøp, lavere energiforbruk, smartere transport, mindre avfall, og bedre arbeidsmiljø»

Anne-Grethe Knudsen,
Adm. banksjef

Banken er Miljøfyrtårn-sertifisert, som er et anerkjent miljøledelsessystem rettet mot privat og offentlig sektor. Innenfor rammene av sertifiseringen ønsker banken særlig å prioritere FNs klimamål 12 – Ansvarlig forbruk og produksjon og 13 – Stoppe klimaendringene:

«Bærekraftig forbruk og produksjon handler om å gjøre mer med mindre ressurser. I dag forbruker vi mye mer enn hva som er bærekraftig for kloden. For eksempel går en tredjedel av maten som blir produsert bort, uten å bli spist.

For å sikre gode levekår for nåværende og fremtidige generasjoner må også hver enkelt forbruker endre livsstil. Det innebærer å minske ressursbruken, miljøødeleggelsen og klimautslippene som et samfunn og som enkeltperson. På sikt vil dette føre til økonomisk vekst, begrense klimaendringer og øke livskvaliteten til mennesker på jorda.

Mengden klimagasser fortsetter å øke og klimaendringene skjer raskere enn antatt. Effektene av klimaendringene er synlige over hele verden. Den globale gjennomsnittstemperaturen har steget omtrent 1 °C siden den før-industriell tid, i tillegg fortsetter havnivået å stige. De fattigste rammes hardest. Land har levert nasjonale planer for reduksjon, men de er ikke omfattende nok.

Klimaendringer er et globalt spørsmål og kjenner ingen landegrenser. Det er viktig å begrense økningen av gjennomsnittstemperaturen til 1,5 °C dersom verden ønsker å slippe katastrofale konsekvenser i fremtiden. Vi må finne globale løsninger på en rekke områder. I tillegg til å kutte i utslipp og fange og lagre CO2, må det satses mer på fornybar energi, nye industrielle systemer og endring i infrastruktur. I tillegg må vi investere i å verne, tilpasse oss og begrense skadeomfanget.»

FN-sambandet Norge: Hvordan vil vi ha det i fremtiden?

Gi oss tilbakemelding