Gå til sideinnhold

Etikk

Lillesands Sparebank er avhengige av tillit fra kunder, offentlige myndigheter og samfunnet for øvrig.

Derfor har vi utarbeidet etiske retningslinjer som et fundament for bankens forretningsdrift og strategiske mål. 

Medarbeidere skal kjennetegnes ved en høy etisk standard.  Dette innebærer at medarbeidere i situasjoner der de indentifiseres med Lillesands Sparebank skal utvise en adferd som oppfattes som ærlig, tillitsvekkende og redelig. Adferden skal være i henhold til gjeldende lover, forskrifter, interne retningslinjer, bransjenormer og de normer som ellers gjelder i samfunnet. Alle har et selvstendig ansvar for å utvikle og etterleve dette. Lillesands Sparebank arbeider med saker av stor betydning for enkeltmennesker, bedrifter og for lokalsamfunnet for øvrig. For å lykkes med vår visjon og målsetting må vårt arbeid og opptreden være tuftet på verdier som gir troverdighet, tillit og respekt hos alle vi kommer i kontakt med gjennom vårt arbeid.

Med “etikk” menes i disse retningslinjer læren om fellesskapsverdier og de normer og regler som må etterleves for at verdiene skal realiseres.

Navigasjonshjulet er et verktøy utviklet av Kvalsnes og Øverenget som hjelper oss å ta gode, etiske valg. En problemstilling kan belyses fra ulike perspektiv. De ulike perspektivene kan gi ulike spørsmål og svar. Samtale og dialog om etiske dilemmaer vil bidra til å skape et solid etisk fundament i Lillesands Sparebank.

Hjul

Bankens etiske retningslinjer presiserer forventninger og krav som banken stiller til sine ansattes handlemåte og opptreden.

Retningslinjene gjelder for alle bankens ansatte og bankens tillitsvalgte. Det presiseres at retningslinjene ikke uttømmende regulerer de ansattes adferd på arbeidsplassen og er dermed et supplement til ansettelsesavtalen og stillingsinstruksen.

Styret gjennomgår retningslinjene hvert år, eller oftere ved behov. Retningslinjene blir deretter gjennomgått med de ansatte.

Bankens verdier er at vi skal være solide, engasjerte, personlige og proaktive. Formålet med disse retningslinjene er å skape trygghet for handlinger som er i tråd med våre verdier og tydeliggjøre etiske normer med forretningspraksis og personlig adferd.

Etiske retningslinjer

Gi oss tilbakemelding