Gå til sideinnhold

Styret, generalforsamling og valgkomite

Lillesands Sparebank som en lokal, selvstendig, selveiende sparebank så har vi ingen eiere som skal ha del i bankens overskudd.

Etter at gaveutdelingen er gjennomført, legges overskuddet til bankens fond og virker til beste for lokalsamfunnet. Banken har som mål å være lokal, nær og personlig. Vi ønsker å bidra til aktivitet i lokalsamfunnet og har et mål om  at Lillesand, Høvåg og Grimstad skal være en god by å bo- og drive næring i.

Sparebankens styringsstruktur følger av særskilte regler i Finansforetaksloven. Dette innebærer andre styringsorganer enn for aksjeselskaper. Vårt verdigrunnlag og forretningsidé med lokal forankring og samfunnsansvar er tuftet på bestemmelser i Finansforetaksloven og bankens vedtekter og betyr blant annet at eierstyringen utøves av generalforsamlingen som er sammensatt dels av innskytervalgte (12), dels av kommunalt oppnevnte (4), dels av ansatte (4).

Det er styret i banken som har rollen som revisjonsutvalg og risikoutvalg. Risk Manager/Complianceansvarlig rapporterer direkte til styret.

Banken har kontrollmekanismer som sikrer at dens beslutninger treffes uavhengig og i samsvar med en klar risikostrategi og kredittpolicy.

Disse styrer banken fra 17 mars 2022:

Styret

Styret har det overordnede ansvaret for styringen av banken og består av følgende medlemmer:

 • Harald Jacobsen, leder
 • Inger Vollstad, nestleder
 • Knut Harald Kvifte
 • Heikki E. Systad
 • Siv Wiken
 • Niklas Grønning, ansattrepresentant

Varamedlemmer

 • Elise Lindeberg
 • Sverre Tønnessen
 • Preben Krohn Gunnersen, ansattrepresentant

Generalforsamling

Generalforsamlingen er bankens øverste organ og består av følgende medlemmer:

Innskytervalgte

 • Mona S. Haldorsen
 • Bente Sophie Ribe Lauritzen
 • Merete Moen
 • Espen Sjølund
 • Wenche Østby
 • Rickard Modalen
 • Bjørn Mariussen
 • Petter Aabye
 • Kristoffer Thomassen
 • Siv Emanuelsen
 • Odd Nordvoll
 • Hilde Tørring

Varamedlemmer

 • Maria E. Kjær
 • Roy Thomassen
 • Jonas Gjerrstad
 • Camilla Strømman

Kommunevalgte

 • Leiv Per Olsen
 • Leif K. Drangsholt
 • Ingebjørg Ribe Rudihagen
 • Signe Ann Jørgensen

Varamedlemmer

 • Otto Randøy
 • Kristian Gustavsen

Ansattvalgte

 • Lars Olav H Espeland
 • Anne Brit Gundersen
 • Hilde Østerøy
 • Simon Skuggevik

Varamedlemmer

 • Karin Glamsland
 • Anne Brit Nordal

Valgkomitée

 • Torkil Mogstad
 • Anders From
 • Simon Skuggevik
 • Kari Berntsen

Varamedlemmer

 • Merete Moen

Gi oss tilbakemelding