Gå til sideinnhold

Styret, generalforsamling og valgkomite

Lillesands Sparebank som en lokal, selvstendig, selveiende sparebank så har vi ingen eiere som skal ha del i bankens overskudd.

Etter at gaveutdelingen er gjennomført, legges overskuddet til bankens fond og virker til beste for lokalsamfunnet. Banken har som mål å være lokal, nær og personlig. Vi ønsker å bidra til aktivitet i lokalsamfunnet og har et mål om at Lillesand, Høvåg og Grimstad skal være en god by å bo- og drive næring i.

I tillegg til gaveutdelingen så tar generalforsamlingen hvert år stilling til om banken skal utbetale kundeutbytte, og hvorvidt det blir betalt ut avhenger av det årlige resultatet, egenkapitalen og likviditeten til banken.

Sparebankens styringsstruktur følger av særskilte regler i Finansforetaksloven. Dette innebærer andre styringsorganer enn for aksjeselskaper. Vårt verdigrunnlag og forretningsidé med lokal forankring og samfunnsansvar er tuftet på bestemmelser i Finansforetaksloven og bankens vedtekter og betyr blant annet at eierstyringen utøves av generalforsamlingen som er sammensatt dels av innskytervalgte (11), dels av kommunalt oppnevnte (4), dels av ansatte (5).

Det er styret i banken som har rollen som revisjonsutvalg og risikoutvalg. Risk Manager/Complianceansvarlig rapporterer direkte til styret.

Banken har kontrollmekanismer som sikrer at dens beslutninger treffes uavhengig og i samsvar med en klar risikostrategi og kredittpolicy.

Disse styrer banken fra 14. mars 2024:

Styret

Styret har det overordnede ansvaret for styringen av banken og består av følgende medlemmer:

 • Harald Jacobsen, leder
 • Inger Vollstad, nestleder
 • Knut Harald Kvifte
 • Heikki E. Systad
 • Siv Wiken
 • Niklas Grønning, ansattrepresentant

Varamedlemmer

 • Elise Lindeberg
 • Jonas Gjerrestad
 • Preben Krohn Gunnersen, ansattrepresentant

Generalforsamling

Generalforsamlingen er bankens øverste organ og består av følgende medlemmer:

Innskytervalgte

 • Mona S. Haldorsen
 • Bente Sophie Ribe Lauritzen
 • Merete Moen
 • Espen Sjølund
 • Roy Thomassen
 • Rickard Modalen
 • Bjørn Mariussen
 • Camilla Strømman
 • Kristoffer Thomassen
 • Siv Emanuelsen
 • Hilde Tørring

Varamedlemmer

 • Maria E. Kjær
 • Marianne Olsen
 • Anne Cathrine Ø. Skaar
 • Alexander Gorman

Kommunevalgte

 • Kerstin Thoresen
 • Tone Vareberg
 • Oddbjørn Kylland
 • Joyce Pigao

Varamedlemmer

 • Geir Svenningsen
 • Steffen Hovde

Ansattvalgte

 • Lars Olav H Espeland
 • Anne Brit Gundersen
 • Hilde Østerøy
 • Simon Skuggevik
 • Karin Hagen

Varamedlemmer

 • Heidi Markussen
 • Roald Tveit

Valgkomitée

 • Torkil Mogstad
 • Anders From
 • Simon Skuggevik
 • Merete Moen

Varamedlemmer

 • Kristin Gustavsen

Gi oss tilbakemelding