Gå til sideinnhold
LSB Diverse (33 of 47)

Innskytervalgmøte – torsdag 14. mars

I henhold til vedtektene skal det avholdes innskytervalgmøte.

Torsdag 14. mars 2024 kl. 18.30.

Det skal velges 4 medlemmer for 4 år til generalforsamlingen i henhold til vedtektenes § 3-2.

Innskytere på valg i GF 14.03.24 – Se oversikt her
(Innskytervalgte og varamedlem markert i rødt er på valg)

Valgkomiteens forslag – Se oversikt her

Lillesands Sparebank sine myndige kunder, som har hatt et kundeforhold i banken i minst seks måneder før valget finner sted, har stemmerett ved valg av kundene sine medlemmer til banken sin generalforsamling. Hvert kundeforhold gir en stemme når noe annet ikke følger av lov eller vedtektene.

Lillesands Sparebank sine kunder, som har hatt et kundeforhold i banken i minst seks måneder før valget finner sted, kan velges som medlem eller varamedlem til banken sin generalforsamling som representant for kundene.

De kunder som skal velges som medlemmer av generalforsamlingen skal gjenspeile bankens kundestruktur. Det skal legges vekt på at så vel innskytere som lånekunder og betalingsformidlingskunder skal være representert i generalforsamlingen.

Liste over generalforsamlingen sine medlemmer og varamedlemmer, med angivelse av hvem som er på valg, er lagt ut i bankens lokaler og på bankens hjemmeside.

Banken har en valgkomité som vil innstille på forslag til kandidater.  Stemmeberettigede innskytere kan fremme forslag på kandidater.  Forslag må være oversendt Lillesands Sparebank v/ valgkomitéens sekretær, postboks 24, 4791 Lillesand, innen 12. februar 2024. med angivelse av kandidatens navn, fødselsår og dato, yrke, mobil nr., mail og fullstendig adresse. Valgkomitéens forslag til kandidater vil bli lagt ut i bankens lokaler og på bankens hjemmeside.

Innskytere som vil delta i valget, skal melde seg til banken innen 11. mars 2024. 

Meldes til [email protected]

Har en innskyter ikke meldt seg i rett tid, kan han nektes adgang til å delta i valg som medlem eller varamedlem dersom man ikke har tjenestegjort som medlem av generalforsamling eller styre i minst en valgperiode.

7

Anne Grethe Knudsen
for generalforsamlingen

Gi oss tilbakemelding