Gå til sideinnhold
BYGG

Et bygg som knytter sammen fortid og fremtid, folk og by

Vi er i den heldige posisjon at Lillesands Sparebank opplever økt aktivitet og besøk.

For å møte morgendagens behov er det nødvendig for banken å bygge nytt tilbygg som knytter sammen fortid og fremtid. Det er et bevis på at vi fortsetter satsningen og ønsker å være en sentral og viktig aktør for hjembyen vår.

BYGG

Gjennom 170 år har Lillesands Sparebank vært en sentral aktør i byens utvikling og verdiskapning. Det skal vi fortsette med å være. I dag er vi en moderne bank med et fullverdig tilbud til privat- og bedriftskunder. Lillesands Sparebank er bevisste på, og stolte av, bankens historie og tradisjoner. Dette skal ivaretas. Samtidig må vi sørge for å ha funksjonelle lokaler hvor det er godt å jobbe, og hvor vi kan skape gode rom for å ta imot alle våre kunder. Vi har hatt noen runder med den pågående planprosessen blant annet med innspill på kulturminnevern fra Fylkeskommunen. Nå ønsker vi å informere om veien videre.

– Vi skal ivareta både vår historie og det gamle bankbygget. Samtidig er det viktig for oss at det som bygges nytt møter samtidens behov. Dette mener vi best kan gjøres ved å skille det gamle og det nye bygget visuelt. Å gi byen tidsmessig arkitektur av høy kvalitet er også en del av vårt bidrag til kulturarven for kommende generasjoner, sier administrerende banksjef Anne-Grethe Knudsen.

Knytter sammen fortid og nåtid

I planleggingen av tilbygget har det vært en selvfølge å følge alle krav og føringer, herunder sentrumsplanen og Lillesand kommunes generelle formingsveileder, i tillegg til Riksantikvarens råd og faglige anbefalinger. Det nye tilbyggets utforming er basert på bygningsstrukturen som er karakteristisk for Lillesand. Nybygget er en naturlig fortsettelse på bankens bygningsmessige historie: 1800-tallsbanken, 90-tallsbanken og fremtidsbanken.

– Bygningsmassen knytter sammen fortid og nåtid, slik at vi både kan ta med oss historiske bank-kuriositeter og kjente elementer, samtidig som vi legger til rette for morgendagens bankfasiliteter, sier Knudsen.

Samme farge og materialbruk

I nybygget er det lagt vekt på en utforming og materialvalg som følger det historiske bygningsmiljøet vi er en del av. Tilbygget kles med stående, hvit trekledning – i likhet med eksisterende bygg. Vinduer blir hvite og taket tekkes med takstein.

– Arkitekten vektlegger å ta vare på Lillesands byggetradisjoner og identitet samtidig som det moderne tilbygget skal bidra til å fremheve det ærverdige, gamle bankbygget fra 1832, sier Knudsen.

Tilbygget er 1,1 meter lavere enn den eldste bygningen. Det er valgt saltak, med samme takvinkel som eksisterende vernet bygg. Tilbygget ligger i dempet skala i det historiske bygningsmiljøet og underordner seg det gamle bankbygget og rådhuset.

– Vi ønsker å ta med oss det maritime fra båtbyggertradisjonen – som treverk, messing og tauverk – og bruke det i en moderne kontekst. Vi vil også bruke lokale kvaliteter i material- og fargevalg på interiøret inne i bygget. Vi vil rett og slett ta med oss det beste fra historie og samtid. Tilbygget vil ikke oppleves prangende fra utsiden eller fremmed å komme inn i, sier Knudsen.

I planlegging og gjennomføring vektlegges det også å bygge arealeffektivt og oppnå funksjonelle lokaler uten for stort fotavtrykk. Det skal velges miljøvennlige materialer og løsninger, samtidig som moderne krav til energieffektivitet ivaretas. Lokale leverandører skal brukes i størst mulig grad.

Åpenhet og liv mellom husene

Lillesands Sparebank er en lokal bank som er sterkt knyttet til byen. Vi ønsker å lage en åpen og god tilknytning til kundene og byens befolkning. Det forsterkes når det lages inngang i tilknytning til gågata. Store glassflater er en invitasjon inn i bygget for kunder og befolkningen generelt.

Livet mellom husene i byene er viktig for helse og livskvalitet, både som bosted og næringsarena. Banken har hatt en sentral rolle som forvalter av kulturhistorien i byen – dels gjennom forvaltningen av bankbygget, primært gjennom 170 år med forvaltning av næringslivets og privatmarkedets verdier, også de som ligger utenfor hjemmets fire vegger. Årlige tilskudd og gaver til lokale lag og foreninger, muliggjort av bankens overskudd, har vært med på å gi byen vår et rikt og variert kulturliv.

– Det er særlig viktig for oss i Lillesands Sparebank å bidra til et levende og godt bymiljø. Tanken vår er at det nye bygget skal være et bidrag til kulturliv, lokalt næringsliv, lag og foreninger, ved at en del av bygget skal tilrettelegges for bruk til arrangementer også utenom bankens kjernetid. Nå gleder vi oss til å komme i gang med byggingen, sier Knudsen.

BYGG2

Kontaktinfo

Administrerende banksjef Anne-Grethe Knudsen er tilgjengelig for intervju og kommentarer.

Mobil: 481 49 605

e-post: [email protected]

Illustrasjonene kan benyttes fritt mot å merke dem: Illustrasjon: Marius Egeland Arkitekter // Nosleeptillbroklyn

Gi oss tilbakemelding